Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'Oppasser': De natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk verzorgen op locatie in de eigen huisvesting van huisdieren, voornamelijk katten
 • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
 • Huisdier: het huisdier van de klant waarvoor voor de tijdelijke thuisverzorging een overeenkomst wordt/is gesloten.
 • Kattenoppasovereenkomst: de overeenkomst tussen de ondernemer en de klant, waarbij de ondernemer zich verplicht het huisdier gedurende een bepaalde periode op het thuisadres van het huisdier te verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.
 • Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd en aan de klant ter beschikking stelt.
 • Verzorging: de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het huisdier.
 • Huisvesting: het voor de oppasser tijdelijk ter beschikking stellen van de woning ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het huisdier op het thuisadres.
 • Reservering: de afspraak tussen de ondernemer en de klant om het huisdier gedurende een overeengekomen periode oppasverzorging te verlenen tegen het op dat moment geldende tarief.
 • Machtiging: een door de klant aan de ondernemer schriftelijk of mondeling verstrekte volmacht, die de ondernemer verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het huisdier in gevaar is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant met betrekking tot de verzorging van een huisdier in een huisvesting op het huisadres.

  

Artikel 3 – Het aanbod

De ondernemer brengt een aanbod en mogelijkheid tot oppassen elektronisch uit.

Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:

 • De uit te voeren zorg voor het huisdier van de klant voor het huisdier op locatie het thuisadres.
 • De periode waarbinnen de ondernemer zorg dient te dragen voor het te verzorgen huisdier
 • De te betalen vergoeding gedurende de door de klant aan te geven periode van zorg voor het huisdier.
 • De vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.
 • Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk nadat de consument het aanbod heeft geaccepteerd.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod en betaling.

Na totstandkoming van de oppasovereenkomst  en betaling ontvangt de klant langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Indien er sprake is van een oppasovereenkomst op afstand, dan geldt voor de consument een bedenktijd van zeven werkdagen.

 

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

De prijs die de klant moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat afhankelijk van de keuze van het pakket de kosten voor de verzorging, de zorg voor de verblijfsruimten in de huisvesting van het huisdier een eventuele brandstoftoeslag en de verschuldigde B.T.W. 

Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn behoudens een stijging van de brandstofkosten niet van invloed op de overeengekomen prijs.

Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de B.T.W.

Bij een wederzijds overeengekomen verlenging van de oppas-verzorging van het huisdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het huisdier al in de huisvesting aanwezig was.

Indien de ondernemer extra reiskosten moet maken voor calamiteiten bedraagt de kilometervergoeding  0,65 cent per/km

Indien de ondernemer extra tijd moet besteden voor calamiteiten is het uurtarief vastgesteld op 28,00 Euro.

 

 

Artikel 6 – Elektronische betaling

Nadat de oppasovereenkomst tot stand is gekomen, dient het volledige bedrag voor de opgegeven oppasperiode elektronisch te worden voldaan. Indien de consument na overleg met de ondernemer de oppasperiode verlengt, zal de ondernemer voor de verlenging van de oppas-periode een aanvullende nota toezenden. De consument zal schriftelijk akkoord gaan met de overeengekomen verlengingperiode en de nota binnen 7 dagen voldoen.

 

Artikel 7 – Contante betaling

Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Het vervroegd beëindigen van de oppasperiode van het huisdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de oppasperiode prijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

De consument ontvangt een bewijs van betaling van de ondernemer.

 

Artikel 8 – Niet-tijdige betaling

De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De kosten zijn voor rekening van de klant.

De incasso en kosten  welke zullen worden toegepast zijn vastgelegd in het besluit voor buitengerechtelijke incassokosten ( besluit van 27 maart 2012). zoals gepubliceerd op Overheid.nl

De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 

Artikel 9 – De annuleringsregeling

Bij annulering voorafgaande aan de overeengekomen oppasperiode door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

 • Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 5 % van de volledige betaling
 • Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 30 van de volledige betaling
 • Annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst:  50% van de volledige betaling
 • Annulering binnen 1 week voor het ingaan van de overeenkomst: 75% van de volledige betaling

Bij annulering door de consument zal het door de consument betaalde bedrag onder aftrek van de annuleringskosten binnen 5 dagen aan de consument worden geretourneerd.

 

Indien de consument annuleert heeft de consument geen recht op een rente-vergoeding over de periode dat de consument aan de ondernemer heeft betaald. 

 

Artikel 10 - Inkorten van de oppasperiode door de Consument.

Indien de consument de overeengekomen oppasperiode verkort tijdens de oppasperiode heeft de consument geen recht op restitutie of korting op de door de consument te betalen vergoeding voor de resterende oppasperiode tenzij nader schriftelijk overeengekomen met de ondernemer.

 

Artikel 11 – Rechten en plichten van de ondernemer

De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten oppasovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging op het huisadres te verlenen op een wijze, zoals het een vakkundige ondernemer betaamt.

De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het huisdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het huisdier.

De ondernemer zal eventuele calamiteiten aan de huisvesting van de consument melden en overleg plegen.

 

Artikel 12 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

De klant moet, uiterlijk bij aanvang van oppasperiode van het huisdier aan de ondernemer informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde oppasperiode en verzorging van het huisdier. Dit onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten.

De klant wordt verzocht om  bij het  akkoord gaan met of ondertekenen van de oppasovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van de 1e oppasdag van het huisdier op het huisadres, het kattenpaspoort indien aanwezig op het huisadres achter te laten op en zichtbare plek ten behoeve van het geval dat de ondernemer  het huisdier moet laten identificeren.

De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het huisdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

 

Artikel 13 – Ziekte van het huisdier

 De consument machtigt bij voorbaat de ondernemer om bij ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de door de klant opgegeven en genoemde dierenarts/dierenkliniek te consulteren. Verder is de ondernemer verplicht  en gerechtigd namens de consument om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.

Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het huisdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de klant of bij de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend.

De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, het huisdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

De ondernemer zal bij het einde van de oppasperiode van het huisdier aan de klant melding maken van met de ziekte samenhangende bijzonderheden bij het huisdier tijdens de oppasperiode. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in elk geval melding gemaakt en worden de beschikbare documenten en nota’s overhandigd.

 

Artikel 14 – Overlijden van het huisdier

Ingeval dat tijdens de oppasperiode het huisdier overlijd zal de ondernemer het overlijden van het huisdier omgaand de klant of diens contactpersoon op de hoogte stellen. De klant of diens vertegenwoordiger zal met de ondernemer overleg plegen over de gang van zaken en/of wensen van de klant aangaande het stoffelijke overschot van het overleden huisdier.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten,daadwerkelijk is toe te rekenen.

De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van de sleutel van het thuisadres van de consument.

 

Artikel 16 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de oppasovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of elektronisch tijdig doch, uiterlijk binnen 2 dagen na het verstrijken van de oppasovereenkomst worden ingediend bij de ondernemer.

 

Artikel 17 – Geschillen

Indien er een geschil  tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst ontstaat kan dit zowel door de consument als door de ondernemer aan elkaar worden voorgelegd. Uitgangspunt is hierbij dat in onderling overleg een oplossing wordt gezocht.

 

Artikel 18 - Sleutelbeheer

De consument zal aan de ondernemer 1 huissleutel van thuisadres van het huisdier ter beschikking stellen ruim voorafgaand aan  oppasperiode. Een afspraak zal tussen de consument en de ondernemer worden gemaakt.

De consument zal een naam, adres en telefoonnummer  aan de ondernemer opgeven voor het ophalen van een sleutel in geval de sleutel welke aan de ondernemer ter beschikking is gesteld niet meer kan worden gebruikt.

De ondernemer zal de ontvangen sleutel onherkenbaar voor derden labelen en veilig bewaren in een kluis voor en na elke gebruik op de locatie tijdens de oppasperiode van de consument.

Indien de sleutel door een bijzondere omstandigheid niet meer kan worden gebruikt om de huisvesting te betreden zal de ondernemer met de consument in contact treden om te bespreken op welke wijze de locatie toegankelijk mag worden gemaakt.

Eventuele kosten voor de extra werkzaamheden door de ondernemer en derden welke moeten worden ingeschakeld komen voor rekening van de consument en zullen na afloop binnen tien dagen na de oppasperiode worden betaald aan de ondernemer. 

 

Artikel 19 –  Overmacht

 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van

enige verplichting jegens wederpartij niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, in geval van een van de wil van

opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij geheel of

gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan

worden verlangd.

Tot deze omstandigheden worden in ieder geval meegerekend: epidemieën, pandemieën, wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, computervirussen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, auto's materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, oorlog en/of de dreiging daarvan en/of andere overheidsmaatregelen waardoor opdrachtnemer niet in staat is tot levering/voltooiing van zijn opdracht.

 

Artikel 20 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

 

Artikel 21 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De ondernemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen. Van de wijziging van de algemene voorwaarden zal melding worden gemaakt op de website van Kattenoppas De Snorrende Kat.

 

Versie: 2 12 maart 2022.

 

Ons motto is:

Weg van huis, de kat lekker thuis!

KvK nummer  55884636 BTW   NL001262867B51